Kontaky-modul

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Uzávěrka: 15. ledna 2018

Podmínky jsou:  50 až 70% dotace, obec do 3000 obyvatel

 

Podprogram je členěn na sedm dotačních titulů (DT):
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce nebo vybudování zařízebí pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské
dráhy, naučné stezky apod.)


DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž,
úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5 m od stavby, která je předmětem žádosti).

DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);

- jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;

- dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, - obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů

DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.


DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

více informací na:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates