Kontaky-modul

Program a metoda LEADER

VIZE 2014+

„Venkov jako společenství šťastných spokojených a zabezpečených lidí, kteří udržují a rozvíjejí venkovské hodnoty v kultuře, v podnikání i v sociálních vztazích a spolupracují při tom jako mezi sebou navzájem, tak se svými sousedy i v zahraničí.

Venkov jako sebevědomý a rovnoprávný partner města, který šetrně a odpovědně sám hospodaří se svými zdroji a chrání i rozvíjí prostředí venkova, sídla i krajinu, zděděné po předcích, aby je v pořádku zachoval sobě i pro budoucí generace.“

Zkratka LEADER pochází z francouzského Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale, což v překladu značí Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku.

Základní principy metody LEADER

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

Evropská unie definuje celkem 7 základních principů:

  1. existující strategie místního partnerství
  2. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni
  3. přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie, přičemž rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
  4. integrované a vícesektorové akce, založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
  5. inovační přístup,
  6. spolupráce,
  7. vytváření sítí.

Další 3 principy, které se MAS snaží zachovávat a dodržovat:

  • morální principy, mezilidské vztahy, komplexní prosociálnost,
  • výchova, vzdělávání a informace,
  • živý venkov (neinvestiční i drobné projekty oživující život na venkově).

Metoda LEADER je založena na partnerství subjektů vymezeného území a na jejich společné rozvojové strategii a opírá se o přístup zdola – nahoru (tzv. bottom - up), což znamená, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady. 

LEADER je metoda rozvoje regionů, která se opírá o spolupráci místních subjektů a mezisektorové partnerství. To znamená, že v rámci MAS spolupracují zástupci veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací, ale i obyčejní občané. Jednou z klíčových charakteristik metody LEADER je tvorba vlastní rozvojové strategie regionu. Projekty, které odpovídají této strategii, mohou být místní akční skupinou vybrány a získat dotaci např. z Programu rozvoje venkova (PRV)

Programy LEADER+ a LEADER ČR má v gesci Ministerstvo zemědělství. Oba programy jsou zaměřeny na podporu venkovských regionů právě prostřednictvím místních akčních skupin, které, znalí potřeb regionu, připravují rozvojovou strategii, na jejíž realizaci mohou získat finanční podporu. Tu potom dále přidělují nejlepším projektům z regionu, vzešlých od obcí, ale i od podnikatelů či neziskových organizací. Nejdůležitějším aspektem těchto programů však je, že subjekty v regionu učí rozvíjet spolupráci a partnerství mezi sebou navzájem

V současnosti program LEADER probíhá od roku 2007 do roku 2013 jako IV. Osa Programu venkova ČR. LEADER je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD - European Agricultur Fund for Rural Development). Iniciativě Leader předcházely iniciativy Leader I a II.

Národní síť MAS české republiky připravila soubor zajímavých dokumentů pro příští programovací období s názvem "Národní strategický plán Leader 2014+".

MAS Střední Polabí, o. s. prozatím svou 1. výzvu v rámci programu Leader nevyhlásilo. Vyhlášení takové výzvy musí předcházet vytvoření Integrované strategie území (ISÚ), na které v současnosti pracujeme.

Odkazy:

http://nsmascr.cz/?id=zobraz_dokumenty_slozky.php&cislo_id=50&dir_id=640

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/program-rozvoje-venkova/opatreni-osy-iv/

Sušanka, P.; Karasová, J.; Jarolímek, M.:

Odkaz na PDF: Principy a podstata metody Leader

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates