Kontaky-modul

O strategii naší MASky už jste jistě slyšeli nesčetněkrát, ale ruku na srdce, kdo z vás ji četl? Nebojte se, nebudeme vás z ní zkoušet. Nebylo by to od nás ani trochu pěkné, protože čítá stovky stránek. Raději vám ji představíme, abyste věděli, co nás příští rok čeká. Asi nejzajímavější část strategie se trefně nazývá „strategická“. Píše se zde, kam půjdou peníze z evropských fondů. Užitečné informace najdete také ve finančním plánu, kde je podrobně rozepsáno, kolik peněz to bude. Zároveň jsou zde vypsány tzv. indikátory, to znamená hodnoty, kterých jsme se zavázali dosáhnout. Součástí naší strategie jsou tři operační programy, které se liší svým tematickým zaměřením. Starají se o ně i rozdílná ministerstva. Každý operační program je pak rozdělený na jednotlivá opatření, jako je třeba sociální podnikání, komunitní centra nebo podpora místních výrobků.


IROP

Integrovaný regionální operační program má ve své péči Ministerstvo pro místní rozvoj. Podporuje vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V naší strategii obsahuje celkem pět opatření, která většinou podporují rekonstrukce a výstavbu.


Opatření 1 – Bezpečná doprava
Opatření podporuje výstavbu cyklotras a rekonstrukci cyklostezek. Součástí projektů může být i výsadba zeleně v jejich okolí a místa pro parkování kol.
Celková částka podpory: 5.985.600 Kč


Opatření 2 – Podpora složek IZS
Opatření podporuje nákup techniky pro hasiče (velkokapacitní cisterny) a zodolnění hasičské zbrojnice v ORP.
Celková částka podpory: 16.150.000 Kč


Opatření 3 - Infrastruktura pro vzdělávání
Opatření podporuje rozvoj infrastruktury zařízení péče o děti do 6 let (předškolní výchova a vzdělávání) a dále rozvoj a zachování vysoké kvality vzdělávání v našem území. Plánujeme podpořit jednu dětskou skupinu, jednu mateřskou školu, dvě školská zařízení a jeden subjekt celoživotního vzdělávání.
Celková částka podpory: 17.546.500 Kč


Opatření 4 – Komunita
Opatření podporuje rozvoj infrastruktury komunitních center. Plánujeme podpořit tři komunitní centra, která zároveň tvoří zázemí pro sociální služby podle zákona 108/2006 Sb.
Celková částka podpory: 11.020.000 Kč


Opatření  5 - Sociální podnikání
Opatření podporuje vznik a rozvoj sociálních podniků. Plánujeme podpořit dva sociální podniky, které dohromady zaměstnají minimálně tři osoby ohrožené na trhu práce.
Celková částka podpory: 3.800.000 Kč

 
Zaměstnanost
Na operační program Zaměstnanost dohlíží Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podporuje například zaměstnanost, další vzdělávání a sociální začleňování. Součástí naší strategie jsou tři opatření.


Opatření 6 – Sociální práce
Opatření je zaměřeno na provoz komunitních center, kde budou mít současně zázemí i poskytovatelé registrovaných sociálních služeb. Plánujeme podpořit dvě komunitní centra.
Jaký je rozdíl oproti podpoře z IROPu? IROP je zaměřený na investiční dotace, můžete ho proto využít pro nákup a rekonstrukci prostor. Zaměstnanost na druhou stranu podporuje provoz. Obě opatření se dají kombinovat.
Celková částka podpory: 3.672.000 Kč


Opatření 7 – Sociální podnikání
Opatření podporuje provoz nově vzniklých (příp. rozšířených) sociálních podniků. Plánujeme podpořit jeden sociální podnik. Rozdíl oproti IROPu je stejný jako v případě komunitních center. I zde platí, že je možné obě opatření kombinovat.
Celková částka podpory: 2.329.000 Kč


Opatření 8 – Služby pro zaměstnanost ohrožených skupin
Opatření podporuje rozvoj prorodinné infrastruktury, v našem případě školní klub a příměstské tábory. Plánujeme podpořit jeden školní klub a 10 turnusů příměstských táborů.
Celková částka podpory: 5.220.000 Kč


PRV

O Program rozvoje venkova se stará Ministerstvo zemědělství. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. V naší strategii obsahuje celkem 7 opatření, které se však v případě PRV nazývají fiche.


Fiche 9 – Podpora místních výrobků
Fiche podporuje investice na zpracování místních výrobků a jejich uvádění na trh.
Celková částka podpory: 2.146.000 Kč


Fiche 10 – Neproduktivní investice v lesích
Fiche podporuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa, například stezky pro turisty, herní a naučné prvky, odpočívadla, ale i další prvky.
Celková částka podpory: 751.000 Kč


Fiche 11 – Zemědělství
Fiche podporuje zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků, zejména hmotné i nehmotné investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu.
Celková částka podpory: 4.000.000 Kč


Fiche 12 – Nezemědělské podnikání na venkově
Fiche podporuje investice na vznik a rozvoj nezemědělských podnikatelských činností. Plánujeme podpořit především podnikatelské aktivity, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu.
Celková částka podpory: 3.962.700 Kč


Fiche 13 – Voda v krajině
Fiche podporuje realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi.
Celková částka podpory: 900.000 Kč


Fiche 14 – Projekty spolupráce
Projekt spolupráce realizuje přímo MASka. Projektem plánujeme podpořit místní cestovní ruch.
Celková částka podpory: 586.150 Kč


Fiche 15 – Polní cesty
Fiche podporuje rekonstrukci a výstavbu polních cest, stejně jako obnovu a výstavbu souvisejících objektů a technického vybavení.
Celková částka podpory: 524.940 Kč

Poznámka: Termíny výzev jsou pouze orientační, přesný termín závisí na schválení řídicím orgánem.

Využijte bezplatných konzultací kanceláře MAS.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates