Kontaky-modul

Strategie byla schválena dne 24. listopadu 2017

Postup schvalování strategie
Strategie byla odevzdána 31. 3. 2016 na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR)
1)   Formální hodnocení
-      na kontrolu formální přijatelnosti mělo MMR 30 pracovních dnů (dále jen PD), to by bylo 12. 5. 2016.
-      strategie nám byla vrácena 31. 8. 2016 tedy MMR překročilo termín o 77 PD, termín dopracování strategie byl za nás 10 PD a prodloužili jsme ho o 5 PD do 14. 9. 2016.
-      MMR mělo 10 PD na druhou kontrolu formálních náležitostí, tedy do 6. 10. 2016, formální hodnocení bylo ukončeno
 
2)   Věcné hodnocení – 1 vlna
-      30 PD měli jednotlivé řídicí orgány na věcné hodnocení. Připomínky nám přišly 6. 2. 2017. Od hlasování velké komise máme na dopracování připomínek ze všech tří řídicích orgánů 20 PD.
-      Mezi chyby definované řídícími orgány k naší strategii patří špatně nastavené monitorovací indikátory, chyba ve finančním plánu a nutnost doplnit vazby mezi jednotlivými opatřeními, změna realizace strategie v letech s ohledem na zpoždění hodnocení strategie ze strany ministerstev, nutnost doplnit potencionální žadatele pro zajištění absorpční schopnosti regionu. Na základě zápisu úspěšného projití do první vlny věcného hodnocení dostaneme akceptační dopis k realizaci strategie – ANO s výhradou a na jeho základě dostaneme proplacené režijní výdaje na provoz a animační činnost MAS za roky 2015 a 2016.  Formální připomínky k první vlně věcnému hodnocení přišly 24. března.

 
3)   Věcné hodnocení – 2 vlna
-    Věcné hodnocení přišlo 23. 5. 2017, na dopracování připomínek máme 20 PD.

4.) Po zvážení všech okolností a po konzultacích s ŘO jsme 31. července naši strategii stáhli a podaji ji znova, ve 3 výzvě pro podání strategie. Tento termín nebude již prodloužen a riskovali bychom zamítnutí strategie..


Příprava naší MAS k výzvám:

-      Strategie sice není schválena, ale její realizace probíhá, již nyní plníme animaci pro žadatele v území, zajišťujeme konzultace pro všechny školy k čerpání prostředků na tzv. šablony projektů, rozvíjíme slabé stránky regionu

 

Vzhledem k probíhajícímu procesu schvalování strategie naší místní akční skupiny ze stran řídících orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) nemůžeme vypisovat výzvy k předkládání projektů konečných žadatelů.

Předpokládaný nejbližší možný termín vypsání první výzvy bude na podzim roku 2017.

Projektové záměry naplňující strategii CLLD MAS – Střední Polabí, z.s. v letech 2016 - 2023 budou moci být podpořeny ze tří tematicky rozdílných operačních programů:


  • Integrovaný regionální operační program (zkráceně IROP)

  • Program rozvoje venkova (zkráceně PRV)

  • Operační program Zaměstnanost (zkráceně OPZ)

 

Výzvy ostatních MAS, které již mají schválené strategie, jsou dostupné na:

-   https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz  (z MPSV) 

-    https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy/MAS  (z IROP)  

-    https://www.szif.cz/cs/prv2014-vyzvy (z PRV)


 

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates