Kontaky-modul

Výzva MAS – Střední Polabí č. 2 OPŽP -  Zeleň ve městech a obcích
č. 049/05_18_128/CLLD_17_03_033

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy MAS – Střední Polabí č. 2 OPŽP – Zeleň ve městech a obcích k předkládání Žádostí o podporu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_17_03_033.


Výčet podporovaných aktivit:
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Základní informace k výzvě:
Termín vyhlášení výzvy: 24.1.2019
Termín příjmu žádostí: od 24.1.2019 do 17.9.2019

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023 (včetně uzavření financování projektu)

Text výzvy MAS – Střední Polabí č. 2 OPŽPŽadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích.

Pozvánka na seminář 23. 4. 2019

Prezentace ze semináře

Přílohy výzvy:
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20
Příloha č. 2 Výzvy MAS – Střední Polabí č. 2 OPŽP – Zeleň ve městech a obcích Hodnotící kritéria žádostí OPŽP

Náklady obvyklých opatření MŽP
Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Seznam autochonních dřevinPostup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku:
Stanovy spolku
Jednací řády orgánů spolku

Konzultace k výzvě:
Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer OPŽP 
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon:  +420 730 182 815
telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky OPŽP: +420 774 842 464

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates