Kontaky-modul

Výzva MAS – Střední Polabí č. 1 OPŽP – Územní systémy ekologické stability
č. 027/05_18_127/CLLD_17_03_033

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy MAS – Střední Polabí č. 1 OPŽP – Územní systémy ekologické stability k předkládání Žádostí o podporu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny  vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_17_03_033.

Výčet podporovaných aktivit:
Realizace ÚSES:
- založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
- zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

Základní informace k výzvě:
Termín vyhlášení výzvy: 23.1.2019
Termín příjmu žádostí: od 23.1.2019 do 18.9.2019 - prodlouženo do 6. 1. 2020
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:  31. 12. 2023 (včetně uzavření financování projektu)


Text výzvy MAS – Střední Polabí č. 1 OPŽP

Pozvánka na seminář 23. 4. 2019

Prezentace ze seminářeŽadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/. Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích.

Přílohy výzvy:
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20
Příloha č. 2 Výzvy MAS – Střední Polabí č. 1 OPŽP – Územní systémy ekologické stability Hodnotící kritéria žádostí OPŽP
Náklady obvyklých opatření MŽP
Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin
Seznam doporučených autochtonních dřevin


Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku:
Stanovy spolku
Jednací řády orgánů spolku

Konzultace k výzvě:
Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer OPŽP, 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
, telefon : +420 730 182 815
telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky OPŽP: +420 774 842 464

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates